top of page

Algemene voorwaarden

Landgoed Lodges Scholten Linde (dienstverlener) hanteert onderstaande Algemene Voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in de lodges. Op alle reserveringen zijn tevens de Uniforme Voorwaarden Horeca van Koninklijke Horeca Nederland (hierna KHN) van toepassing. Deze voorwaarden zijn hier te raadplegen. Navolgende voorwaarden gelden aanvullend op de voorwaarden van de van de KHN. In geval de voorwaarden van de KHN tegenstrijdig zijn met onderstaande voorwaarde, gaan onderstaande voorwaarden altijd voor.

Algemene voorwaarden Landgoed Lodges Scholten Linde

1. Definities:

 • Dienstverlener: dienstverlener is Landgoed Lodges Scholten Linde, gevestigd aan de Scholtenlindeweg 2 te Rossum, postcode 7596 MJ. Dienstverlener is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK08222563.

 • Gast: Iedere (rechts)persoon die met de dienstverlener een overeenkomst inzake het verblijf aangaat.

 • Overeenkomst: tussen de gast en dienstverlener komt een overeenkomst tot stand op het moment dat de dienstverlener de reservering aan de gast heeft bevestigd.

 

2. Algemeen

 • De Algemene Voorwaarden van de dienstverlener zijn van toepassing op iedere aanbieding van, en overeenkomst met dienstverlener en gast, waarop dienstverlener deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De algemene voorwaarden van gast worden in beginsel van de hand gewezen. Enkel wanneer door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk aldus is overeengekomen, zijn de Algemene Voorwaarden van dienstverlener niet van toepassing.

 • De dienstverlener kan de gast, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Landgoed Lodges Scholten Linde ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

 • De gast dient zich te houden aan het onderstaande Huisregels.

 • Breuk en/of beschadiging van zaken dient direct aan dienstverlener gemeld te worden.

 

3. Aansprakelijkheid gast

 • De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor de dienstverlener ontstaat als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

 • Alle risico’s met betrekking tot een verblijf in Landgoed Lodges Scholten Linde zijn voor rekening van de gast. Mocht achteraf (na het uitchecken) toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan de dienstverlener gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.

 • Gasten dienen instructies van de dienstverlener op te volgen.

4. Aansprakelijkheid dienstverlener:

 • De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gast degenen die hem vergezellen. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gast.

 

5. Reservering en bevestiging

 • De overeenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via onze boekingssite worden aangegaan.  

 • Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt de dienstverlener een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en factuur en is de reservering definitief na ontvangst van betaling.

 • Betaling graag binnen 5 werkdagen dagen na factuurdatum.

 • Op onze reserveringsbevestigingen wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.

6. Betaling

 • Bij een reservering dient de volledige betaling vooraf te zijn voldaan.

 • De dienstverlener kan in overleg met de gast van deze voorwaarden afwijken.

 • De tarieven zijn inclusief water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW en toeristenbelasting.

 • Tarieven van de dienstverlener zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

 

7. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)

 • Gratis annuleren tot 14 dagen voor incheckdatum.

 • Bij annulering of wijziging daarna wordt minimaal 50% van het totale verblijf in rekening gebracht.

 • In geval van annulering minder dan 3 dagen voor de incheckdatum worden de totale kosten van uw verblijf in rekening gebracht. 

 • Indien de gast niet komt opdagen (no-show) worden de kosten van de totale reservering in rekening gebracht.

 • Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.

 • Het is de gast en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan andere dan in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de dienstverlener.

8. Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de dienstverlener gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de dienstverlener kan worden gevergd.

 

9. Toepasselijk recht

 • Op de overeenkomst tussen gast en diensteverlener is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page